De stichting Onderwaterpark Twiske

In 2015 heeft het onderwaterpark Twiske van de Provincie Noord-Holland een prijs gekregen voor het initiatief om cultuurhistorie en toerisme in de provincie te stimuleren.

Het onderwaterpark Twiske is sinds 2018 een stichting en wordt beheerd door een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Zij worden ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Voordat de stichting is opgericht, in de periode 2015-2018 zijn alle kosten voor het realiseren van het onderwaterpark, 25.000 euro gedragen door een privépersoon. De prijs van 2.500 euro van de Provincie Noord-Holland is gebruikt om een marketingplan te laten ontwikkelen, en een aantal visuals voor ondersteuning van het plan. Vanaf 2019 zullen de inkomsten moeten worden gegenereerd door donaties, subsidies, giften en sponsorgelden. Deze gelden worden ingezet om het onderwaterpark te onderhouden, symposia te organiseren, de vrijwilligers te voorzien van de nodige opleidingen en materiaal om hun taak uit te voeren. Ook zal het geld worden ingezet om de veiligheid in het park te vergroten, door onder andere te investeren in markeringsboeien, verbetering onderwaterparcours.


Doelstellingen

 • Het ondersteunen van een internationaal platform en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, en voorlichting op het gebied van forensisch handelen onder water, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is;
 • Het leveren van een concrete bijdrage aan het behoud en verbetering van de onderwaterdiversiteit en onderwaterbiotopen ten dienste van mens en natuur. Tevens het informeren van belangstellenden en donateurs over de gevolgde werkwijze en de behaalde resultaten;
 • Het leveren van een duurzame bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling alsmede de creatie van onderwaterparken wereldwijd;
 • Het creëren en in stand houden, en ter beschikking stellen van faciliteiten aan personen met een beperking;
 • Het bevorderen, realiseren en in stand houden van voorzieningen ten behoeve van mensen met primair een lichamelijke beperking;
 • Het bevorderen van specifieke vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking;
 • Het bieden van advies en ondersteuning ten aanzien van vrijetijdsactiviteiten aan mensen met een functiebeperking;
 • Bevorderen van 'natuur zonder drempels';
 • Het bieden van stageplaatsen voor leerlingen van het vakgericht onderwijs forensic science;
 • Het bieden van leerplekken voor leerlingen van het praktijkonderwijs.

Wijze waarop doel wordt behaald:

 • Donaties;
 • Vrijwilligers werven voor bepaalde projecten;
 • Speciale sponsoringsacties;
 • Verwerving subsidies;
 • Stimuleren van research;
 • Geven van voorlichting;
 • Stimuleren en opzetten van samenwerkingen;
 • Wetenschappelijk onderzoek;
 • Organiseren van symposia;
 • Het samenstellen van hulpmiddelen voor wetenschappelijk onderzoek;
 • Bevorderen van kennisuitwisseling;
 • Alle overige middelen welke het gestelde doel kunnen bevorderen.Beleidsplan

Statuten